Link ที่น่าสนใจ

FAQผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี (Tax auditor)

 
 


บริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท

                  สำนักงานบัญชี เป็นหนึ่งการบัญชี (A1Accounting) และ บริษัท เอวัน ออดิต จำกัด (A1 Audit Co.,Ltd.) จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2546 เป็นสำนักงานบัญชีนนทบุรี บริการรับทำบัญชีนนทบุรี รับตรวจสอบบัญชีนนทบุรี และ ทั่วราชอาณาจักร โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ความรู้และความชำนาญด้านระบบบัญชีและภาษีโดยตรง เพื่อให้บริการ และคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SME) ที่ต้องการให้การดูแลการ ทำบัญชีและภาษีอากรของกิจการเป็นไปอย่างถูกต้องตามที่กระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากรกำหนด
   
               ทางทีมงาน เป็นหนึ่งการบัญชี ตระหนักดีว่าการดูแลระบบบัญชี และภาษีอากร รวมถึงระบบการบริหารงานต่างๆโดยบุคคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์และ ความชำนาญ รวมถึงความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปอย่างถูกต้อง โดยมีค่าใช้จ่ายในการบริการที่แน่นอน และเหมาะสมสำหรับขนาดของแต่ละกิจการ
            
              ท่านสามารถโทรเข้ามาสอบถาม รายละเอียดบริการ ได้ตลอดเวลาทำการที่ 085-807-1356 , 081-809-3613 ทีมงานของเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะให้คำปรึกษาแด่ทุกท่าน

ขอบข่ายงานบัญชี ขอบข่ายงานจากสำนักงานบัญชี สำนักงานบัญชีบางบัวทอง นนทบุรี เป็นหนึ่งการบัญชี

งานรับทำบัญชี หรือ จัดทำบัญชี
 
 • รับทำบัญชีตามเอกสารด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับล่าสุด
 
 • จัดทำสมุดบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายบัญชีและสรรพากรกำหนด
 
 • จัดทำแบบและคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายเดือน เช่น ภงด.1, 3, และ 53 เพื่อนำส่งกรมสรรพากร พร้อมทั้งคำนวณเงินประกันสังคมและจัดทำแบบ เพื่อยื่นต่อประกันสังคมทุกเดือน
 
 • ปิดบัญชีรายปี/รายเดือน พร้อม Updated งบการเงินรายเดือนให้ทุกเดือนเพื่อการวางแผนภาษีได้ทันท่วงที
 
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน ได้แก่ ทะเบียนลูกหนี้, เจ้าหนี้, ทะเบียนทรัพย์สิน, งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 
 • จัดทำงบการเงินประจำปี และรายละเอียดประกอบงบการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติตรวจสอบก่อนลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน
 งานตรวจสอบบัญชี
 
 • ตรวจสอบบัญชี - งบการเงิน โดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน
 
 • เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่อง ในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งได้พบในระหว่างปฏิบัติงาน ตรวจสอบบัญชี
 
 • บริการยื่นงบการเงิน พร้อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน ได้แก่ สบช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) นำยื่นส่งกระทรวงพาณิชย์
 

งานจดทะเบียนบริษัท
 
 • จดทะเบียนบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, คณะบุคคล, ห้างร้านต่างๆ
 
 • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, ย้ายที่ตั้งสำนักงานบริษัท, เพิ่มทุน, ลดทุน ฯลฯ
 
 • จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน-บริษัท และชำระบัญชี
 


โทรด่วนหาเราวันนี้ ที่

สำนักงานใหญ่จ.นนทบุรี
300/55 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางรักพัฒนา
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

Tel: 081-809-3613 , 085-807-1356
Email: a1audit@yahoo.com

 
 
A1 Accounting and A1 Audit Co.,Ltd.
300/55 Bangkruay-Sainoi Rd.,T.Bangrakpattana, Bangbuathong Nonthaburi 11110
300/55 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 11110